nav-logo

系所公告

110年9月13日至10月3日張立羣老師線上課程代碼

110學年度第1學期
第1至3週 (9/13 – 10/3) 線上課程代碼
 
高等運動生物力學 第一週  9/18  8:00上線
https://meet.google.com/vze-mrtg-hex
 
運動生物力學專題研究  9/11 和 9/13  13:30上線
https://meet.google.com/yne-zhxc-qyg
 
運動生物力學(一)
競技三A
https://meet.google.com/anc-rqcn-iej
 
技擊三A
https://meet.google.com/wrz-psqr-wjm
 
球類三A
https://meet.google.com/kvr-rbps-dsb
 
球類三B
https://meet.google.com/nii-nmcy-qgd
 
運動裁判法
https://meet.google.com/nmn-mzcr-kwr